Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Informacje szczegółowe

Prezes

Małgorzata Podgórska-Paciorek

KRS

0000436634

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291800155

REGON

146349152

Nr konta bankowego

75 2490 0005 0000 4530 2460 9766

Obszar działań

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz: ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki i tradycji, popularyzacji wiedzy historycznej, ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, krzewienie wiedzy ekonomicznej, popularyzacja wiedzy na temat zasad komunikacji, dialogu obywatelskiego i społecznego; promocja idei samorządności obywatelskiej, krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej. Działalność w zakresie tematyki społecznej i zawodowej.

Plik do pobrania:

pdfStatut Fundacji Rozwoju Obywatelskiego

Informacje szczegółowe

logo musszelka

Prezes

Joanna Miś-Skrzypczak

NIP

5291803260

REGON

147179858

KRS

0000228750

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

b.d.

Informacje szczegółowe

Prezes

Jan Domański

NIP

5291780872

REGON

142357918

KRS

0000354985

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

b.d.

Informacje szczegółowe

Prezes

Małgorzata Trębińska

NIP

5291610934

REGON

016302616

KRS

0000164269

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

40 1090 2851 0000 0001 2194 7209

Informacje szczegółowe

Logo Fundacji Nadzieja

Prezes

Dorota Stalińska

NIP

5291628087

REGON

016325238

KRS

0000108710

Organ rejestrujacy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

02 1240 6348 1111 0000 5118 0984

Obszar działań

Celem Fundacji jest podejmowanie i finansowanie działań, mających na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych. Fundacja stawia przed sobą następujące zadania:

 1. Ochrona człowieka, czyli użytkownika drogi poprzez:
  • masową edukację w zakresie rozsądnego zachowania na drodze
  • wykreowanie mody z odblaskiem i na odblask
  • wprowadzenie pakietu bezpieczeństwa dla kierowców
  • finansową i rzeczową pomoc ofiarom wypadków
 2. Integracja wokół problemu bezpieczeństwa ludzi, firm i stowarzyszeń oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu podniesienie bezpieczeństwa
 3. Pozyskiwanie informacji o miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i wymuszanie na odpowiednich organach, czy też urzędach podjęcia działań, mających na celu likwidację tych zagrożeń.

Informacje szczegółowe

logo mfes

Prezes

Marcin Kamiński

KRS

0000524670

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291804584

REGON

147447690

Nr konta

95 1090 2851 0000 0001 3041 9169

Obszar działań

 • działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży;
 • wspieranie szkół oraz innych placówek oświatowych w podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • promocja sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • wspieranie klubów, trenerów i zawodników w organizacji zawodów, szkoleń i treningów;
 • wspieranie programów i działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży;promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci i młodzieży;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;podejmowanie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi i wychowawczymi realizującymi cele fundacji w kraju i europie;
 • wspieranie programów naukowych i badawczych realizujących cele fundacji;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;ochrona i promocja zdrowia.

Plik do pobrania

Informacje szczegółowe

Logo Fundacji Homo Homini

Prezes

Danuta Maria Kijewska

NIP

5291644583

REGON

012450403

KRS

0000151605

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

52 1240 6348 1111 0000 5122 0824

Obszar działań

Celem Fundacji „Człowiek – Człowiekowi” jest charytatywna działalność na rzecz dzieci, starców i innych potrzebujących pomocy osób. Fundacja prowadzi działalność w zakresie: organizowania aukcji, loterii, świadczenia usług w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji, w dziedzinie organizacji imprez kulturalno-oświatowych, organizowania wystaw artystycznych.

Plik do pobrania:

Informacje szczegółowe

Prezes

Arnold Lis

NIP

5291803900

REGON

147274930

KRS

0000512334

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

89 1020 1055 0000 9302 0328 4189

Obszar działań

Misją fundacji jest rozwijanie przedsiębiorczości. Zarówno w obszarze biznesowym (sprawne działanie firm, ich kreatywność i ekspansywność), jak i ludzkim (kształtowanie pro-aktywnej postawy, decyzyjności i determinacji). Koncentrujemy się na działaniach dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, osób wchodzących w życie zawodowe (pierwsza praca) a także aktywizacją osób po 50. roku życia.

Najważniejszymi celami fundacji są:

 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji i rozwoju biznesu
 • Wspieranie działań rozwijających społeczne i kulturalne otoczenie biznesu
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Propagowanie etycznych postaw w biznesie
 • Podnoszenie standardów biznesu poprzez edukację i przykład, jaki może dać współpraca doświadczonych ludzi biznesu z młodymi osobami, które rozpoczynają działalność gospodarczą

Informacje szczegółowe

Logo Fundacji 4YOUthPrezes

Katarzyna Klimowicz

NIP

5291801752

REGON

146701637

KRS

0000461121

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

40 1090 2851 0000 0001 2194 7209

Obszar działań:

 • działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących lokalną młodzież,
 • pomoc dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy wspierają wychowanie w duchu demokracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 • wzmacnianie więzi lokalnych,
 • wspieranie działalności społecznych i kulturalnych, w tym promocja i organizacja wolontariatu,
 • integracja międzynarodowa młodzieży,
 • wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • działalność pro-społeczna na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
  powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami,
 • inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny,
 • wspieranie twórców młodego pokolenia artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki,
 • promowanie nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych,
 • wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

Plik do pobrania: