Informacje szczegółowe

logo mfes

Prezes

Marcin Kamiński

KRS

0000524670

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291804584

REGON

147447690

Nr konta

95 1090 2851 0000 0001 3041 9169

Obszar działań

 • działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży;
 • wspieranie szkół oraz innych placówek oświatowych w podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • promocja sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • wspieranie klubów, trenerów i zawodników w organizacji zawodów, szkoleń i treningów;
 • wspieranie programów i działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży;promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci i młodzieży;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;podejmowanie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi i wychowawczymi realizującymi cele fundacji w kraju i europie;
 • wspieranie programów naukowych i badawczych realizujących cele fundacji;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;ochrona i promocja zdrowia.

Plik do pobrania

Udostępnij na: