Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Informacje szczegółowe

Logo STO

Prezes

Małgorzata Hamada

Nr krs lub inny

0000019454

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291008663

REGON

010253265

Nr konta bankowego

80 9291 0001 0086 5885 3000 0010

Obszar działań

Towarzystwo:

 1. zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły wyższe, zwane dalej „szkołami”;
 2. inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
 3. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa;
 4. propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej;
 5. uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
 6. inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
 7. prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
 8. tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;
 9. podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
 10. organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzi działalność na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 11. podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną);
 12. podejmuje działania w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną;
 13. prowadzi działalność wydawniczą;
 14. może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa;
 15. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
 16. rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych

Plik do pobrania:

pdfStatut Samodzielnego Koła Terenowego nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Informacje szczegółowe

Logo Stowarzyszenia Kuźnia Milanowska

Prezes

Agnieszka Kamińska

Nr krs lub inny

0000131186

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291666277

REGON

015435321

Nr konta banowego

65 2130 0004 2001 0500 3041 0001

Obszar działań

 1. Promowanie postaw i wartości etycznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osób zgodnie z prawdą o człowieku i nauką Kościoła katolickiego,
 2. propagowanie wartości i znaczenia rodziny jako najlepszego środowiska dla rozwoju dzieci i młodzieży,
 3. wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej prowadzonej w duchu umiłowania ojczyzny i otwarcia na świat,
 4. działanie na rzecz miasta Milanówka w zakresie upowszechniania i kultywowania jego tradycji,
 5. wspieranie rozwoju kultury i oświaty w mieście oraz poprawa warunków rekreacji i wypoczynku w Milanówku,
 6. działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

Plik do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenie "Kuźnia Milanowska"

Informacje szczegółowe

Prezes

 • Krzysztof Szumacher

Nr KRS lub inny

 • 0000580130

Organ rejestrujący

 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP

 • 5291808122

REGON

 • 362829815

Nr konta bankowego

 • b.d.

Obszar działań

Celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja Miasta Milanówek, tworzenie Miasta przyjaznego dla mieszkańców.

Cele szczegółowe Stowarzyszenia to między innymi:

 1. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 2. działania na rzecz aktywizacji społecznej, socjalnej i obywatelskiej mieszkańców Milanówka;
 3. wspieranie rozwiązań usprawniających komunikację i transport z zachowaniem walorów przyrodniczych miasta – ogrodu;
 4. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego Milanówka,
  Powiatu Grodziskiego Milanówka oraz miast i gmin z nimi sąsiadujących;
 5. działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczności obywatelskiej;
 6. działania rozwijające kulturę sport i turystykę w Mieście;
 7. wszelkie inne formy i rodzaje działań wspierających rozwój i promocję Milanówka oraz zmierzające do poprawy sfery socjalnej, rekreacyjnej i życiowej jego mieszkańców

Stowarzyszenie będzie realizowało cele, w szczególności poprzez:

 1. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczności obywatelskiej;
 2. współpracę z radnymi, burmistrzem, starostą i sejmikiem samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i osobami uczestniczącymi w opracowaniu rozwiązań komunikacyjnych, a także inne organizacje i osoby, które mają wytyczone podobne cele działania;
 3. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny uzasadniony celami regulaminowymi Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, w procesach planistycznych i inwestycyjnych, procesach z zakresu ochrony oraz procesach sądowych związanych z ww. postępowaniami;
 4. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej;
 5. występowanie z wnioskami i opiniami do organów administracji właściwych w sprawach pozostających w zakresie działania Stowarzyszenia;
 6. wnioskowanie o przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii z zakresu działalności statutowej;
 7. współpracę z instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, administracją państwową i samorządową;
 8. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.

Plik do pobrania:

Informacje szczegółowe

logo skauci

Prezes

hm. Piotr Sitko hr

Nr KRS lub inny

0000089011

Organ rejestrujacy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP

7120157469

REGON

004163118

Nr konta bankowego

31 1500 1777 1217 7007 7790 0000

Obszar działań

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody skautowej opracowanej przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

Informacje szczegółowe

logo skc

Prezes

Monika Jurgo-Puszcz

Nr KRS lub inny

0000336014

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291774529

REGON

142011746

Nr konta bankowego

37 9291 0001 0087 4089 2000 0010

Obszar działań

 1. popularyzacja wiedzy dotyczącej historii,
 2. prace związane z opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami,
 3. szerzenie nowoczesnych metod prezentacji i przechowywania informacji,
 4. propagowanie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego,
 5. opracowania naukowe i edytorskie,
 6. inicjowanie przedsięwzięć i popieranie postaw służących nauce i oświacie, kulturze i sztuce, kulturze języka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego,
 7. działalność integrująca członków Stowarzyszenia poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych,
 8. współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowym

Plik do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenia Konserwatorów Czasu

Informacje szczegółowe

logo milanowianki

Prezes

 • Hanna Musur-Bzdak

Nr KRS lub inny

 • 0000607208

Organ rejestrujący

 • Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

 • 5291810917

REGON

 • 36401983600000

Nr konta bankowego

 • 83 1140 2004 0000 3802 7616 1745

Cele statutowe

 • Działanie na rzecz przywrócenia pamięci, badanie i upowszechnianie historii kobiet, miasta Milanówka oraz regionu.
 • Podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy na temat herstorii.
 • Wspieranie twórczości kobiet.
 • Promocja kobiet regionu i ich dorobku twórczego oraz miasta Milanówka.
 • Upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu historii kobiet regionu, miasta Milanówka oraz regionu.
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych i wydawnictw tematycznych związanych z upowszechnianiem historii kobiet, miasta Milanówka oraz regionu.
 • Prowadzenie działalności badawczej.

Plik do pobrania:

Informacje szczegółowe

Logo Muzeum Jedwabnictwa

Przedstawiciel

 • Honorata Kuraszkiewicz

KRS

 • 0000621202

NIP

 • 5291812017

REGON

 • 364617721

Obszar działań

 • Propagowanie idei powstania Muzeum Jedwabnictwa
 • Tworzenie projektów i wizji Muzeum
 • Integracja byłych pracowników
 • Pozyskiwanie sponsorów
 • Współpraca z Instytucjami
 • Poszerzenie historii i wiedzy na temat jedwabnictwa
 • Zbieranie materiałów archiwalnych i przedmiotów
 • Regulamin zobacz dokument

Informacje szczegółowe

Prezes

Jan Owsianka

Nr KRS lub inny

0000505007

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

66 9291 0001 0086 4846 2000 0010

Obszar działań

Celem stowarzyszenia jest umożliwienie zachowania przez dotychczasowych użytkowników działek administrowanych w imieniu Polskiego Związku Działkowców przez Rodzinny Ogród Działkowy "MALWA" w Milanówku praw do korzystania z uprawianych przez nich ogródków oraz stworzenia ram prawno-organizacyjnych dla pozyskiwania nowych użytkowników działek.

Ponadto, celem stowarzyszenia jest:

 1. Dążenie do uzyskania tytułu prawnego do zarządzania gruntami, na których usytuowany jest Rodzinny Ogród Działkowy "MALWA",
 2. Organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
 3. Propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia,
 4. Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków stowarzyszenia, i ich rodzin,
 5. Wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 6. Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, wszechstronnego znaczenia ogrodów działkowych dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich.

Informacje szczegółowe

Prezes

Tadeusz Kuldanek

Nr krs lub inny

0000506379

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291803604

REGON

147241758

Nr konta bankowego

45 1020 1055 0000 9102 0327 9841

Obszar działań

 1. Podejmowanie działań na rzecz tradycji rodzinnych i budowanie świadomości pamięci rodzinnej.
 2. Działalność szkoleniowa, informacyjna, promocyjna i wydawnicza służąca budowaniu więzi międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem więzi pomiędzy dziadkami i wnukami.
 3. zmacnianie więzi międzypokoleniowej.
 4. Udzielanie pomocy przy ”Rodzinnych Zakątkach Pamięci” w domu i ogrodzie.
 5. Wspieranie inicjatyw lokalnych w dziedzinie kultury.
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Plik do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej

Informacje szczegółowe

Logo Stowarzyszenia Razem dla Milanówka

Prezes

Ewa Januszewska

Wiceprezes

Michał Zieliński

Nr krs lub inny

0000382463

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291797967

REGON

143012989

Nr konta bankowego

35 1020 1055 0000 9902 0272 3237

Obszar działań

 1. Podnoszenie stanu świadomości społeczeństwa i szerzenie wiedzy w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
 2. Integracja społeczności zwłaszcza milanowskiej wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu Milanówka.
 3. Obrona praw obywatelskich oraz szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się, współpracy z administracją publiczną, oraz integrowanie organizacji pozarządowych.
 4. Działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 5. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju Milanówka – nowoczesnego Miasta Ogrodu, oraz idei Miast Ogrodów.
 6. Promocja postaw proinnowacyjnych i technologii proekologicznych w społeczności zwłaszcza milanowskiej.
 7. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji młodzieży.
 8. Rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Plik do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenia Razem dla Milanówka