Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Zadania

1. Audytor wewnętrzny wspiera kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez wykonywanie niezależnej i obiektywnej działalności, obejmującej systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Audytor wewnętrzny realizuje zadania audytu wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych oraz odpowiednich przepisach wykonawczych.

Zadania

1. Biuro Rady Miasta działa w celu organizacji prac Rady Miasta i zapewnienia publikowania aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) obsługa organizacyjna posiedzeń komisji i sesji Rady:

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń sesji,
b) prowadzenie zbioru uchwał Rady oraz protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
c) przekazywanie uchwał, postanowień Rady oraz wniosków komisji Burmistrzowi,
d) nagrywanie posiedzeń sesji i komisji oraz prowadzenie zbioru nośników,
e) przepisywanie i powielanie materiałów na sesje,
f) zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji,
g) rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów,
h) ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały.

2) współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
3) współpraca z Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego;
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kontrola terminowej ich realizacji;
5) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
6) przyjmowanie i wysyłanie dokumentów do i z Biura Rady, prowadzenie ich ewidencji oraz archiwizacji;
7) zapewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych;
8) organizacja spotkań radnych z mieszkańcami Miasta;
9) wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie uzgodnionym z przełożonym.

3. Biuro prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Biura, w tym:

1) rejestr uchwał Rady
2) rejestr stanowisk Rady;
3) rejestr interpelacji;
4) rejestr skarg i wniosków.

Zadania

  • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwoleń przewidzianych przy prowadzeniu tej działalności
  • Wydawanie zaświadczeń o wpisie, zmianach i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
  • Prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie obowiązujących opłat w tym zakresie
  • Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta
  • Wydawanie zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta

Zadania

1. Referat Budżetowo-Księgowy działa w celu prowadzenia księgowości organu i księgowości Urzędu Miasta.
2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:


1) prowadzenia księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) ewidencji finansowo-księgowej projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
3) obsługi bankowej, pozyskiwania przychodów i dokonywania spłat rozchodów m.in. kredytów bankowych, pożyczek, obligacji;
4) sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
5) dokonywania przelewów;
6) prowadzenia spraw płacowych pracowników Urzędu;
7) egzekucja należności niepodatkowych;
8) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
9) rozliczania inwentaryzacji;
10) prowadzenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej;
11) prowadzenia spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT;
12) analizowania stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;
13) nadzorowania prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;
14) analizowania dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywania projektów zmian w tym zakresie;


3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:


1) rejestry księgowe (faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowania)
2) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
3) rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony.
4) rejestr zabezpieczeń należytego wykonania robót.

Zadania

1. Referat działa w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a także odpowiedniej ochrony i opieki nad zabytkami.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności:

1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta) polegającego na:

a) kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
b) kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
c) prowadzeniu spraw dotyczących wyceny nieruchomości,
d) prowadzeniu spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
e) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
f) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
g) dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,
h) naliczania należności za nieruchomości,
i) egzekwowanie niefinansowych obowiązków i świadczeń od podmiotów korzystających z nieruchomości,
j) podejmowanie czynności w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku i o zasiedzenie nieruchomości;

2) odszkodowań i obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) przygotowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo-zamiennych;
4) dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5) odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne;
6) regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
7) podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
8) numeracji porządkowej nieruchomości;
9) prowadzenie spraw związanych z nazwami ulic i placów;
10) opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi;
11) ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotyczące w szczególności dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) gminny zasób nieruchomości;
2) gminną ewidencję zabytków;
3) ewidencję miejscowości, ulic i adresów.

Karty usług

Zadania

1. Referat działa w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskich systemów teleinformatycznych oraz funkcjonowania Sieci Informatycznej Milanówka.
2. Referat realizuje zadania w zakresie obsługi teleinformatycznej Urzędu i jednostek obsługiwanych, dotyczące w szczególności:

1) koordynacji działań z zakresu teleinformatyki;
2) działań związanych z definiowaniem, monitorowaniem i usprawnianiem procesów przetwarzania informacji – w zakresie aplikacji, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych;
3) administrowania lokalną i rozległą siecią informatyczną;
4) planów rozwoju teleinformatyki w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb oraz jego kompleksowej informatyzacji;
5) utrzymania ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek obsługiwanych;
6) zapewnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych i przetwarzanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;
7) monitorowania wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych;
8) strategii dotyczącej wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pod kątem spójnej, długoletniej informatyzacji;
9) projektów teleinformatycznych prowadzonych dla potrzeb Miasta;
10) inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej;
11) przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie i jednostkach obsługiwanych;
12) tworzenia, we współpracy z innymi referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta , projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych nowych systemów informatycznych;
13) koordynowania procesu tworzenia baz danych;
14) nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
15) nadzór nad pracami projektowymi budowy Sieci Informatycznej Milanówka;
16) administrowania serwerownią miejską w Sieci Informatycznej Milanówka;
17) spraw organizacyjno-technicznych związanych z rozbudową i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta.

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 na rzecz jednostek obsługiwanych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami jednostek obsługiwanych.

Zadania

1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią działa w celu zapewnienia ochrony środowiska i przyrody w Mieście, zapewnienia pielęgnacji i rozwoju zieleni miejskiej oraz prowadzenia spraw rolnych.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska i przyrody dotyczące w szczególności:

1) ochrony środowiska przed odpadami i gospodarką odpadami, w tym gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
2) ochrony wód i gruntu przed zanieczyszczeniami;
3) eliminowania uciążliwości dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu;
4) ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem;
5) prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ekologii;
6) kontroli działalności gospodarczej potencjalnie zagrażającej środowisku;
7) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;
8) prowadzenia spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska;
9) utrzymania czystości i porządku przez podmioty inne niż gmina;
10) utrzymania zimowego dróg;
11) gospodarowania koszami ulicznymi i ławkami parkowymi, placami zabaw, toaletami przenośnymi, pojemnikami na odzież używaną, słupami i tablicami ogłoszeniowymi;
12) zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;
13) prowadzenia spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami;
14) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
15) innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
16) ocen i prognoz oddziaływania na środowisko;
17) decyzji na odbiór i wywóz odpadów płynnych;
18) prac społecznie użytecznych, robót publicznych i pracy osób odpracowujących wyroki sądów;
19) badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
20) ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
21) udostępniania informacji o środowisku;
22) zakłócenia stosunków wodnych,
23) decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmian stanu wody na gruncie;
24) decyzji zatwierdzających ugodę dotyczącą zmian stanu wody na gruntach.

3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu zieleni miejskiej i zadrzewień dotyczące w szczególności:

1) konserwacji i urządzania zieleni miejskiej, zieleni na miejscach pamięci narodowej i pielęgnacji drzew - pomników przyrody;
2) zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
3) weryfikowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewów na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4) wymierzania kar i naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów;
5) uzgadniania i opiniowania opracowań innych podmiotów związanych z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem;
6) typowania elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do poddania pod ochronę;
7) współpracy z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody.

4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu rolnictwa dotyczące w szczególności:

1) prowadzenia spraw rolnych na terenie Miasta;
2) ochrony roślin uprawnych;
3) ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi;
4) wyborów do izb rolniczych.

5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) rejestr działalności regulowanej;
2) ewidencje wydanych decyzji środowiskowych;
3) ewidencje pomników przyrody;
4) ewidencja zbiorników bezodpływowych.

Zadania

1. Referat Organizacyjny działa w celu zapewnienia obsługi funkcjonowania Burmistrza i Urzędu, sprawnej obsługi interesantów, realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów, efektywnego komunikowania o działaniach organów Miasta i jego jednostek, promocji Miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Referat, poprzez Sekretariat Burmistrza, realizuje zadania związane z organizacją prac i spotkań Burmistrza.
3. Referat realizuje zadania związane z obsługą interesantów i korespondencji, dotyczące w szczególności:

1) przyjmowania i rejestrowania korespondencji wpływającej do Urzędu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz rozprowadzania jej po dokonaniu dekretacji, do właściwych komórek organizacyjnych.
2) przygotowywania korespondencji i przesyłek pocztowych do wysyłki;
3) obsługi urządzeń łączności;
4) udzielania pomocy w ukierunkowaniu załatwienia spraw przez interesantów;
5) udzielania pomocy interesantom w wypełnianiu wniosków, druków, podań;
6) udzielania pełnej informacji na temat pracy Urzędu.

4. Referat realizuje zadania zlecone z zakresu działalności gospodarczej, dotyczące w szczególności:

1) wniosków składanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta;
4) zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta;
5) czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:

a) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności;
b) urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
c) dostępu do informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania;
d) informacji o właściwości miejscowej sądów rejonowych.

5. Referat realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu, dotyczące w szczególności:

1) podróży służbowych pracowników Urzędu,
2) dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia środków i osób do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników;
3) prowadzenia dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności;
4) sprawozdań statystycznych;
5) zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz druków;
6) koordynowania systemu ewidencji składników majątkowych Miasta;
7) ochrony mienia;
8) bieżącej konserwacji, napraw i remontów obiektów w budynkach Urzędu;
9) zgłaszania Referatowi Technicznej Obsługi Miasta konieczności wykonana robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej;
10) zapewnienie niezbędnych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z budynków Urzędu;
11) zapewnienia ochrony fizycznej i ubezpieczenia mienia;
12) czystości i estetyki w budynkach Urzędu;
13) zapewnienia, przy współpracy Zespołu do spraw Komunikacji Społecznej, oprawy i uroczystości miejskich (zawieszanie flag, ozdób świątecznych, przygotowywanie scenografii itp.) oraz ich zabezpieczenia.

6. Referat realizuje zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów i spisów.
7. Referat realizuje zadania zlecone w sprawach związanych ze zgromadzeniami, dotyczące w szczególności:

1) przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach od organizatorów
2) wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia.

8. Referat wydaje pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych i na organizowanie imprez masowych.
9. Referat realizuje zadania związane z gospodarką mieszkaniową gminy, dotyczące w szczególności prowadzenia spraw osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego oraz prowadzenia rejestrów tematycznych.

10. Referat, przy pomocy Zespołu Komunikacji Społecznej, realizuje zadania własne gminy z zakresu komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, polityki informacyjnej i promocji Miasta, dotyczące w szczególności:

1) organizowania imprez miejskich, w szczególności patriotycznych i związanych ze świętami, nie należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych Urzędu i komórek organizacyjnych Miast oraz współpraca z tymi podmiotami przy organizowaniu ich imprez;
2) bieżącego informowania mieszkańców Miasta i mediów o działaniach, decyzjach i zamierzeniach organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta za pomocą dostępnych form, środków i narzędzi;
3) prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i strony internetowej Urzędu Miasta;
4) pozyskiwania informacji, redagowania i publikowania ich w Biuletynie Miasta Milanówka, mediach, stronie internetowej Miasta i portalach społecznościowych;
5) udzielania odpowiedzi na informacje medialne dotyczące działalności organów Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
6) organizowania i koordynowanie udziału Burmistrza oraz pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta komórek organizacyjnych Urzędu w konferencjach prasowych, wywiadach i innych spotkaniach z mediami;
7) prowadzenia monitoringu mediów
8) informacji i dokumentacji istotnych miejskich wydarzeń, w tym zapewnienie rejestrowania audiowizualnego posiedzeń komisji i sesji Rady;
9) publikacji reklamowych w mediach;
10) materiałów promocyjnych Miasta;
11) inicjowania, organizacji i udziału w lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach promocyjnych;
12) zakupu i zużycia materiałów promocyjnych i reklamowych Miasta;
13) koordynowania współpracy zagranicznej Miasta.

11. Referat, przy pomocy Zespołu Komunikacji Społecznej, realizuje zadania własne gminy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:

1) przygotowywanie i konsultowanie projektów rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
2) koordynowanie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi;
3) przygotowywanie i organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym klubów sportowych działających na obszarze gminy;
4) nadzór i rozliczanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty niepubliczne.

12. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka;
2) rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu i wychodzącej z Urzędu;
3) ewidencję przeprowadzonych kontroli;
4) rejestr skarg i wniosków;
5) rejestr petycji;
6) rejestr gminnych jednostek organizacyjnych;
7) rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
8) rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
9) Ewidencję Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie;
10) ewidencję delegacji służbowych;
11) ewidencja działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 01.01.2012 r.
12) wykaz budynków prywatnych zasiedlonych na podstawie szczególnego trybu najmu;
13) rejestr pustostanów.

Zadania

1. Referat Oświaty działa w celu zapewnienia właściwej organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem edukacji w Mieście.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania, dotyczące w szczególności:

1) oświaty publicznej, pełniąc funkcję organu prowadzącego, w tym w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych, w tym gospodarowania mieniem oraz organizacji pracy przedszkola i szkół podstawowych,
b) przygotowywanie dokumentacji i opracowywanie dla potrzeb Burmistrza zarządzeń w zakresie funkcjonowania i organizacji szkół, przedszkoli i żłobków;
c) opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół projektów obwodów szkolnych oraz statutów szkół i przedszkoli,
d) współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków i kierownikiem Referatu Usług Wspólnych oraz koordynacja działań w zakresie planowania budżetów i wprowadzania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych,
e) współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków oraz koordynacja działań w zakresie planowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów oświatowych i żłóbków,
f) zapewnienie kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
g) koordynacja działań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacji żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,
h) przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych,
i) przygotowywanie dokumentacji dot. prowadzenia spraw kadrowych kadry kierowniczej a w tym: organizowanie konkursów, wystawianie oceny cząstkowej, wnioskowanie o powołanie bądź odwołanie dyrektorów placówek oświatowych, wnioskowanie o zmianę wynagrodzeń i dodatków, nagród,
j) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w roli organu prowadzącego bądź dotującego,
k) przygotowywanie zbiorczych arkuszy organizacyjnych,
l) przygotowywanie rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
m) prowadzenie postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
n) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
o) organizowanie dowozu uczniów milanowskich placówek oświatowych na zawody sportowe i inne konkursy o zasięgu ponadgminnym oraz jego rozliczanie,
p) współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
q) przygotowywanie projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej,
r) współpraca ze szkołami w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;

2) oświaty niepublicznej, w tym w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
b) prowadzenie Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych,
c) przyznawanie, naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji oraz kontroli jej wykorzystania,
d) wystawianie not obciążeniowych dla sąsiednich gmin o zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka, a zamieszkujących poza jego granicami oraz weryfikacja merytoryczna not wystawionych na Gminę Milanówek;

3) oświaty publicznej i niepublicznej w tym w szczególności:

a) koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie gromadzenia danych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej (SIO), prowadzenie zbiorów z baz danych,
b) wystawianie not obciążeniowych dla sąsiednich gmin o zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka, a zamieszkujących poza jego granicami oraz weryfikacja merytoryczna not wystawionych na Gminę Milanówek,
c) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie gminy oraz wykonywanie zadań związanych z egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) rozpatrywanie spraw z zakresu dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych;
e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, kulturalne oraz sportowe uczniom i studentom zamieszkałym w Milanówku,
f) merytoryczne rozliczanie dotacji celowych z zakresu działalności oświatowej (dotacja podręcznikowa, przedszkolna, wyprawka szkolna).

3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej:

1) opracowywanie i realizacja gminnego programu zdrowotnego, w tym w szczególności organizowanie we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej badań i szczepień profilaktycznych;
2) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, merytoryczna obsługa i kontrola realizacji usług;
3) wykonywanie czynności nadzorczych nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – na podstawie odrębnych upoważnień.

4. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) rejestr niepublicznych placówek oświatowych;
2) rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
3) rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
4) rejestr decyzji administracyjnych (akty mianowania), rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego.