Zadania

1. Referat Budżetowo-Księgowy działa w celu prowadzenia księgowości organu i księgowości Urzędu Miasta.
2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:


1) prowadzenia księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) ewidencji finansowo-księgowej projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
3) obsługi bankowej, pozyskiwania przychodów i dokonywania spłat rozchodów m.in. kredytów bankowych, pożyczek, obligacji;
4) sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
5) dokonywania przelewów;
6) prowadzenia spraw płacowych pracowników Urzędu;
7) egzekucja należności niepodatkowych;
8) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
9) rozliczania inwentaryzacji;
10) prowadzenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej;
11) prowadzenia spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT;
12) analizowania stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;
13) nadzorowania prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;
14) analizowania dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywania projektów zmian w tym zakresie;


3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:


1) rejestry księgowe (faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowania)
2) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
3) rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony.
4) rejestr zabezpieczeń należytego wykonania robót.

Udostępnij na: