Zadania

1. Urząd Stanu Cywilnego działa w celu realizacji zadań Burmistrza jako kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją mieszkańców Miasta.
2. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem aktów stanu cywilnego, dotyczące w szczególności:

1) bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego;
2) prowadzenia rejestru uznań;
3) prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
4) rejestracji urodzeń lub zgonów, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
5) przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (tzw. transkrypcja);
6) odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
7) odtworzenia treści krajowego aktu stanu cywilnego;
8) rejestracji prawomocnych orzeczeń sądów;
9) uznawania orzeczeń sądów państw obcych i dołączenia ich w formie wzmianki do aktu małżeństwa;
10) nadania numeru PESEL za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
11) przyjmowania oświadczeń;
12) wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego: odpisy aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, na drukach wielojęzycznych), aktów urodzenia dziecka, które urodziło się martwe;
13) wydawania zaświadczeń;
14) współpracy z placówkami konsularnymi za granicą;
15) wydawania decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego;
16) prostowania i uzupełniania treści aktów stanu cywilnego;
17) prowadzenia spraw związanych z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego;
18) wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk;
19) przenoszenia aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.

3. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych, dotyczące w szczególności:

1) prowadzenia rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców;
2) prowadzenia spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowaniem;
3) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
4) udostępniania danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców;
5) przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego;
6) przyjmowania zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
7) udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;
8) udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
9) przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
10) wydawania zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu;
11) współpracy ze szkołami, sporządzania list dzieci w wieku szkolnym.

4. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin, Sejmu i Senatu, wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum.
5. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
6. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące swojej właściwości merytorycznej, w tym:

1) rejestr mieszkańców;
2) rejestr cudzoziemców;
3) rejestr wyborców;
4) rejestr osób prowadzony na potrzeby kwalifikacji wojskowych;
5) rejestr aktów stanu cywilnego;
6) rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Udostępnij na: