Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację III, IV, V i VI zadania publicznego w 2017 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie III - Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, obejmujące:

 • upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
 • wspieranie publikacji o tematyce lokalnej,
 • edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
 • edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
 • działania propagujące ideę Miasta Ogrodu,
 • wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 • wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 • wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w Milanówku,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz promujących wyroby lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników.

Termin realizacji zadania:

 • okres od 24 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert:

 • do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00

Otwarcie ofert odbędzie się:

 • 14 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 r.:

 • Zadanie III - 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł)

Zadanie IV - Z zakresu działań wspierających partycypację społeczną, obejmujące:

 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich,
 • organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Termin realizacji zadania:

 • okres od 24 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert:

 • do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się:

 • 18 kwietnia 2017 r. o godz. 8:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 r.:

 • Zadanie IV - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Zadanie V - Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujące:

 • działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia,działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych,
 • działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania:

 • okres od 24 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert:

 • do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się:

 • 18 kwietnia 2017 r. o godz. 12:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 r.:

 • Zadanie V - 38 750,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł)

Zadanie VI - Z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym:

 • wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców Milanówka,
 • wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Termin realizacji zadania:

 • okres od 24 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert:

 • do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się:

 • 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 r.:

 • Zadanie VI - 16 500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset zł)

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 8. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.
 9. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.). UWAGA: w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
 10. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania oraz adres mailowy do organizacji.
 11. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 12. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 13. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 14. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 28 kwietnia 2017 r.
 15. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 16. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 17. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 18. W 2015 r. i 2016 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:
  • Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych kwoty: 69 545,00 zł i 60 000,00 zł.
  • Z zakresu działań wspierających partycypację społeczną 0,00 zł i 10 000,00 zł.
  • Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwoty: 43 000,00 zł. i 42 000,00 zł.
  • Z zakresu ekologii i ochrony środowiska: 0,00 zł i 6 710,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Zobacz również:

Informujemy, że w związku z oczywistą pomyłką pisarską w załączniku do Zarządzenia nr 57/VII/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację III, IV, V i VI zadania publicznego w 2017 roku w treści ogłoszenia w zakresie dotyczącym realizacji VI zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony środowiska dokonuje sprostowania kwoty przeznaczonej na jego finansowanie i w miejsce kwoty „16 500,00 zł” wpisuję kwotę „16 150,00 zł”.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: