Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację VIII zadania publicznego w 2017 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie VIII - Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,wspieranie różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji.

Termin realizacji zadania:

 • od 12 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 r.:

 • Zadanie VIII – 41 750,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 8. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.
 9. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
 10. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).
 11. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania oraz adres mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 12. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 13. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 14. Otwarcie ofert odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.
 15. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 9 czerwca 2017 r.
 16. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 17. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 18. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 19. W 2015 r. i 2016 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:
  1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży kwoty 46 000,00 zł i 70 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Zobacz również:

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: