herb rmmPrzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Opinia Komisji w sprawie:

a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

b) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego;

c) zmiany Uchwały nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

d) projektu budżetu miasta Milanówka na 2018 r.

4. Sprawy różne.

Przerwa!!!

Wyjazd Komisji na wizję lokalną do Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza w celu obejrzenia sali integracji sensorycznej oraz rezultatów remontów wykonanych podczas wakacji.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz

Udostępnij na: