herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 14:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2018 r.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: