herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) Przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Milanówek na lata 2018-2021”;
b) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018 na terenie Miasta Milanówka;
c) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2017;
d) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017 rok.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: