herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w  budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. uznania za pomnik przyrody (buk pospolity - ulica Graniczna 3);
  3. uznania za pomnik przyrody (aleja lip drobnolistnych - ulica Sienkiewicza);
  4. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego oraz uchwałę Nr 251/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 lutego 2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego;
  5. uznania za pomnik przyrody alei drzew i nadania jej imienia Jana Andrzeja Strausa;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Milanówek i Województwem Mazowieckim dotyczącego zagospodarowania terenów zieleni pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 719 w Milanówku;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Milanówek i Powiatem Grodziskim dotyczącego zagospodarowania terenów zieleni pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1511.
 4. Dyskusja w sprawie wyboru kryteriów determinujących kolejność wykonanych inwestycji drogowych w kolejnych latach budżetowych.
 5. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Komitetu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych w Milanówku”.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Milanówka na temat przygotowania do letniego utrzymania czystości miasta;
 7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego

i Ochrony Środowiska,

Hanna Młynarska

Udostępnij na: