herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Informacja dotycząca zarządzania mieszkaniowymi zasobami Gminy.

4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”;
b) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Milanówek oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów dotyczące miejsc lęgowych jerzyków.

6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
Hanna Młynarska

Udostępnij na: