herb rmmZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2017;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;

c) zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;

d) zmieniająca uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Kazimierzowskiej w Milanówku;

g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Kazimierzowskiej w Milanówku;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;

i) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;

  1. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: