herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XL Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
3. Ślubowanie radnej Patrycji Kaniewskiej i wydanie zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. 
4. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
6. Sprawozdanie Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;

d) uchylenia uchwały nr 304/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;

e) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;

f) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego;

g) zmiany Uchwały nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku;

i) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka;

j) programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

8. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie XL Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: