herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta Milanówka.

4. Sprawozdanie Burmistrza.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;

c) emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

d) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.;

e) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym;

f) zasad udzielenia i trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Milanówek na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
na finasowanie lub dofinasowanie inwestycji, trybu postepowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczenia dotacji;

g) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminą Grodzisk Mazowiecki dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

h) pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku;

i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2018 r.;

j) podziału Gminy Milanówek na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

k) podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

mgr  Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: