herb rmmPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XLIV Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na budowę parkingu na ulicy Piasta;
  4. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”;
  5. zatwierdzenia do realizacji projektu pn.„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”;
  6. zatwierdzenia do realizacji zadania zleconego pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” w Milanówku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 Moduł I;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – przedłużenie ul. Dalekiej w Milanówku;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących drogę wewnętrzną – ul. Na Uboczu w Milanówku;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Jerzyków w Milanówku;
  10. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku;
  11. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  12. uznania za pomnik przyrody (buk pospolity - ulica Graniczna 3);
  13. uznania za pomnik przyrody (aleja lip drobnolistnych - ulica Sienkiewicza);
  14. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego oraz uchwałę Nr 251/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 lutego 2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego;
  15. uznania za pomnik przyrody alei drzew i nadania jej imienia Jana Andrzeja Strausa;
  16. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Milanówek i Województwem Mazowieckim dotyczącego zagospodarowania terenów zieleni pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 719 w Milanówku;
  17. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Milanówek i Powiatem Grodziskim dotyczącego zagospodarowania terenów zieleni pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1511;
  18. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek;
  19. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
  20. Przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Milanówek na lata 2018-2021”;
  21. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych
   z realizacją zadań w roku 2018 na terenie Miasta Milanówka;
  22. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2017;
  23. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: