herb rmmPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XLV Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  c) zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Polsko - niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla którego organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”;
  e) przyznania dotacji celowych w roku 2018 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie miasta Milanówka wpisanych do rejestru zabytków;
  f) upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”;
  g) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Milanówek oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  h) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2017;
  i) zmiany Uchwały Nr 392/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. oraz uchwały 406/XLIII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrzenie skargi mieszkańców.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XLV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: