herb rmmPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XLVI Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2017:
  a) prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2017,
  b) opinie Komisji branżowych dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2017,
  c) dyskusja,
  d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2017,
  e) opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2017,
  f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2017,
  h) podjęcie uchwały dot. udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  c) zmieniająca uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  d) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
  e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Kazimierzowskiej w Milanówku;
  f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Kazimierzowskiej w Milanówku;
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;
  h) zaliczenia ulicy Warszawskiej i Podwiejskiej do kategorii dróg gminnych;
  i) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka;
  j) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
  k) przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
 7. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: