Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XLVII Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek), o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Finał konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród przydomowy Milanówek 2018”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  3. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  4. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Ludnej;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne – ul. Sowią oraz ul. Marzeń;
  8. zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku;
  9. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka;
  10. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka;
  11. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  12. uznania za pomnik przyrody;
  13. uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 7. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: