Herb

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXXII Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 3. Sprawozdanie Burmistrza.Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. Jerzyków;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej;zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewaniana proekologiczne;
  • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka;
  • przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
  • uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Milanówek;
  • zmiany uchwały nr 495/XL/14 w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 oś 4 LEADER.
 4. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: