Herb Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 3. Sprawozdanie Burmistrza.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2016:
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2016,
  • opinie Komisji branżowych dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2016,
  • dyskusja,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2016,
  • opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2016,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2016,
  • podjęcie uchwały dot. udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej pod drogą wewnętrzną – boczną od ul. Kraszewskiego w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w drodze wewnętrznej – bocznej od ul. Polnej w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej;
  • uchylenia uchwały nr 238/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  • likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  • zmiany uchwały nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka;
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
  • wyrażenia zgody na podpisanie deklaracji partnerskiej oraz zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities” w ramach Interreg Europe programme;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOT)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOT Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji projektu partnerskiego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Milanówek;
  • wyrażenia stanowiska o przystąpieniu Gminy Milanówek do prac nad utworzeniem spółdzielni socjalnej dla osób prawnych;
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2016;
  • wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych.
 7. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.Interpelacje i zapytania.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.Sprawy różne.Zakończenie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: