Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, finansowanych z budżetu Gminy Milanówek.

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który:

1) wypełni oświadczenie o miejscu zamieszkania,
2) posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”),
3) nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy
– według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia:

a) zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie,
b) mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie urazów, zatruć, objawów i innych określonych skutków działań zewnętrznych dla województwa mazowieckiego,
c) priorytet 5 dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego tj. zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, którego celem jest między innymi zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych,
d) stan dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego.

Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dostępny w Ogłoszeniu umieszczonym poniżej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 15 000,00 zł miesięcznie brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy),
2. Całkowita wartość budżetu na wykonanie zadania w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy).
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Milanówek a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca
2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.). U świadczeniodawców, będących stroną umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka obejmować będą wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiązania z NFZ.Czas realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 r.

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.) zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:

1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1728);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej jednego magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Milanówek;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) zapewnić mieszkańcom Milanówka dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, co najmniej 5 godzin dziennie, z zastrzeżeniem świadczenia usług przynajmniej jednego dnia do godziny 18:00.

Miesięcznie świadczenia będą udzielane do wyczerpania zryczałtowanego limitu 15 000,00 zł. W przypadku niewykorzystania kwoty w całości w danym miesiącu przechodzi ona na następny. Świadczeniodawca powinien prowadzić zapisy na zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej z maksymalnie 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Świadczenie finansowane z budżetu gminy nie może być finansowane również z innych źródeł i wchodzić w kolizję ze świadczeniami finansowanymi z NFZ.Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, finansowanych z budżetu Gminy Milanówek należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej” lub przesłać na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb pracy Komisji Konkursowej oraz formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.milanowek.pl zakładka: Konkursy ofert.

Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Gmina zastrzega:

1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Możliwość podziału środków między dwóch Oferentów, którzy zaproponują jednakową cenę za 1 pkt udzielonych świadczeń, bądź przedstawią najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi przewidziane w ogłoszeniu.
3. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
4. Prawo wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

VII. Ze Świadczeniodawcą/Świadczeniodawcami wyłonionymi w Konkursie, zostanie podpisana stosowna umowa.
VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Wąsińska - Jano - Kierownik Referatu Oświaty tel. (22) 758-30-61 w. 185.
Agnieszka Grzanka tel. (22) 758-30-61 w. 186.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: