Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

  • do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Oferta nr 6/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32
  • lub pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32 w Milanówku.

Udostępnij na: