Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 15 września 2017 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wychowawca” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41,
  • lub pocztą na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkieiwcza 41 w Milanówku.

Udostępnij na: