Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
  • lub pocztą na adres: ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 – 822 Milanówek

z dopiskiem "ORERTA Nr 3/2017 na wolne stanowisko urzędnicze" oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 22 września 2017 r. do godziny 10:00.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.

Aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGKiM.

Udostępnij na: