Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), upoważnienie rady gminy dotyczy ustalania w drodze uchwały wysokości opłaty oraz możliwości wprowadzenia od niej zwolnień za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Wskazanie w uchwale rady gminy konieczności ponoszenia przez rodziców opłat za czas zadeklarowanego przez nich pobytu dziecka w przedszkolu, nie mieści się w granicach upoważnienia udzielonego radzie gminy w ww. artykule. Rada nie została upoważniona do ustalania zasad naliczania tych opłat. W związku z powyższym  zasadne jest wprowadzenie nowej uchwały regulującej tylko te kwestie, do których rada gminy ma ustawowe upoważnienie.

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 14.11.2017 r. do 21.11.2017 r. do godz.1500

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 14 do 21 listopada 2017 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: