Działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest (zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milanówek tworzy i prowadzi Burmistrz Miasta Milanówka. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie to powinno zawierać także:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Miasta Milanówka, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Milanówek przy ul. Spacerowej 4, w punkcie interesanta przy ul. Kościuszki 45 oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl.

Uwaga!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Jeśli natomiast wystąpią z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej, w myśl art., 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2005, Nr 236. poz 2008) nie podlegają opłacie skarbowej. Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych) nadal wymagają uzyskania zezwolenia.


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: