Dane zawarte w wykazanych poniżej rejestrach udostępniane są na wniosek przez odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej. W wersji elektronicznej na bieżąco aktualizowane są: Rejestr umów oraz Rejestr zamówień publicznych.


Biuro Rady Miasta

 • Rejestr uchwał Rady Miasta Milanówka
 • Zbiory protokołów z posiedzeń Rady Miasta i jej Komisji
 • Rejestr interpelacji
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr Klubów Radnych

Referat Budżetowo-Finansowy

 • Rejestry przypisów i odpisów podatku wg rodzaju podatków
 • Rejestr VAT
 • Rejestry księgowe
 • Rejestry umów wg rodzajów umów
 • Ewidencja środków trwałych

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 • Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian
 • Gminny zasób nieruchomości
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

 • Rejestr działalności regulowanej
 • Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości stałych i ciekłych z terenu Gminy Milanówek
 • Ewidencja pomników przyrody
 • Rejestr psów ras agresywnych

Referat Organizacyjny

 • Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka
 • Rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu Miasta
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr postanowień wydanych przez Burmistrza
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
 • Rejestr samorządowych instytucji kultury
 • Rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Ewidencja Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Ewidencja działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 1 stycznia 2012 r.)
 • Rejestr przyznanych przez Miasto tytułów honorowych
 • Ewidencja materiałów promocyjnych

Referat Oświaty

 • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 • Rejestry awansów zawodowych nauczycieli

Referat Technicznej Obsługi Miasta

 • Rejestr zamówień publicznych

Referat Zamówień Publicznych

 • Rejestr zamówień publicznych

Stanowisko ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

 • Rejestr decyzji o nałożeniu świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

Urząd Stanu Cywilnego

 • Rejestr ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr osób prowadzonych na potrzeby kwalifikacji wojskowych
 • Rejestr akt stanu cywilnego
 • Rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 • Wykaz budynków i lokali (analiza)
 • Wykaz dzierżaw gruntu pod garaże w administrowanych przez ZGKiM nieruchomościach
 • Wykaz lokali użytkowych w administrowanych przez ZGKiM nieruchomościach
 • Wykaz dzierżaw gruntu na Targowisku Miejskim
 • Rejestr spraw sądowych
 • Rejestr umów z zakresu spraw technicznych
 • Rejestry tematyczne z zakresu spraw finansowo-księgowych
 • Wykaz budynków prywatnych zasiedlonych na podstawie szczególnego trybu najmu (analiza)
 • Rejestr pustostanów

Udostępnij na: