Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Milanówku jest organem doradczym Burmistrza w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka, która w aktualnym składzie została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 172/VII/2016 z dnia 14 października 2016 r. zmienionym Zarządzeniem nr 122/VII/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.

Powołanie komisji urbanistyczno-architektonicznej stanowi obowiązek określony w art. 8 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1073).

Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 1. mgr inż. arch. Anna Markert
 2. mgr Jacek Skorupski
 3. mgr inż. Monika Popławska
 4. prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki
 5. prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski
 6. prof. nadzw. dr inż. arch. Stefan Westrych

Przedmiot działań Komisji

Przedmiotem działań Komisji jest opiniowanie i ocena opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności:

 • projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Milanówka i sporządzonych do nich prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze
  w trakcie opracowania;
 • projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka i sporządzonych do nich prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze
  w trakcie opracowania;
 • złożonych wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówek lub jego zmiany;
 • projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, w tym badanie zgodności tych projektów z polityką przestrzenna gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka;
 • analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, aktualności studium i planów miejscowych, postępów w opracowaniu planów miejscowych i wieloletnich programów ich sporządzania;
 • projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest to uzasadnione skalą i charakterem danej inwestycji, w tym jej oddziaływania;
 • innych opracowań studialno-projektowych z zakresu planowania przestrzennego
  w sprawach dotyczących Miasta Milanówka.

Zobacz również

Udostępnij na: