I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy Miasta Milanówka, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony przez Urząd Miasta Milanówka z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45.
 2. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce, dotyczące Miasta Milanówka, w tym materiały promujące Miasto Milanówek, jako miejsce przyjazne turystom i inwestorom.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Serwisu, w tym w szczególności:
  • ogólne zasady korzystania z Serwisu,
  • prawa i obowiązki Użytkowników, a także
  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Serwis.
 4. Prowadzący Serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie Serwisu pod adresem www.milanowek.pl/regulamin oraz umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

II. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Serwis, opublikowany pod domeną www.milanowek.pl.
 2. Prowadzący Serwis – Urząd Miasta Milanówka z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Serwisu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, wyposażonego w sprawny system operacyjny oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej, obsługującej pliki typu cookies oraz kod JavaScript.

IV. Dostęp do usług Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Niektóre funkcjonalności Serwisu wymagają rejestracji swojego profilu, a następnie zalogowania się do systemu Serwisu. Zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy uzyskują możliwość:
  • przesyłania pytań do Burmistrza w wybranej kategorii za pomocą formularza,
  • dodawania własnych wydarzeń do kalendarza wydarzeń, które zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez administratora strony,
  • oddawania głosów na opinie zamieszczone pod ogłoszeniami o konsultacjach społecznych (o ile w danym ogłoszeniu administrator uaktywnił tę możliwość),
  • przeglądania i zmiany ustawień swojego profilu poprzez menu Użytkownika (przycisk Profil w prawym górnym roku okna przeglądarki), w tym:
   • zmiany ustawień subskrypcji newslettera,
   • zmiany nazwy i hasła Użytkownika,
   • zmiany ustawień kont powiązanych (profile w serwisach społecznościowych).
 3. Niektóre funkcjonalności serwisu wymagają uzyskania tzw. profilu kwalifikowanego. W tym celu w menu użytkownika należy wybrać pozycję "Profil kwalifikowany" i uzupełnić następujące dodatkowe dane:
  • typ Użytkownika (osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, firma, grupa nieformalna),
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
  • numer telefonu,
  • nr dowodu osobistego oraz nr PESEL (w przypadku osoby fizycznej),
  • nr KRS lub inny nr rejestrowy (w przypadku organizacji pozarządowej),
  • nr NIP oraz nr REGON (w przypadku firmy lub zarejestrowanej organizacji pozarządowej).
 4. Zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy, posiadający profil kwalifikowany, uzyskują dodatkowo możliwość:
  • dodawania opinii (wraz z załącznikami) pod ogłoszeniami o konsultacjach społecznych (o ile w danym ogłoszeniu administrator uaktywnił tę możliwość),
  • przeglądania archiwum dodanych przez siebie opinii pod ogłoszeniami o konsultacjach społecznych,
  • oddawania głosów w sondach zarezerwowanych wyłącznie dla posiadaczy profilu kwalifikowanego (jeśli tak zostało ustawione przez administratora).

V. Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów publikowanych w Serwisie), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do Prowadzącego Serwis lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu bez zgody Prowadzącego Serwis wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Serwis zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Serwisu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 2. Dodawane przez użytkownika nowe wpisy (opinie, pytania artykuły, wiadomości itp.) muszą zawsze odnosić się do tematu artykułu, ogłoszenia lub wpisu, pod jakim dany nowy wpis został zamieszczony.
 3. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu:
  • treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  • treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Serwisu,
  • treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach zamieszczonych w Serwisie,
  • tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  • danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  • treści zawierających nieprawdziwe informacje,
  • niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Użytkownik zamieszczając wpis (opinię, pytanie, artykuł, wiadomość) za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
  • podczas dodawana komentarzy lub odpowiedzi na komentarze powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych (np. zamiast: „Czymoznaa co z tym zarobić???” powinno być: „Czy można z tym coś zrobić?”),
  • stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego (np. zamiast: „ALE O CO CHODZI?” powinno być: „Ale o co chodzi?”).

VII. Odpowiedzialność prowadzącego Serwis

 1. Prowadzący Serwis nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Prowadzący Serwis zwraca niniejszym uwagę, iż na stronach internetowych Serwisu i za jego pośrednictwem możliwe jest uzyskanie dostępu do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Prowadzący Serwis zobowiązuje się do oznaczania takich treści w odpowiedni sposób, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

Załącznik do Regulaminu - Polityka Prywatności

Udostępnij na: