Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych takich jak rowy melioracyjne należy do właścicieli gruntów, w granicach których urządzenia te się znajdują. W wielu miejscach naszego miasta po istniejących niegdyś rowach nie zostało jednak śladu. Mimo, że w okresach suchych mogły wydawać się one zbędne, to w latach mokrych ich znaczenie jest decydujące w prawidłowym odwadnianiu terenów. Nieodzownym w takiej sytuacji staje się ich odtwarzanie, bez którego niemożliwe jest zachowanie prawidłowych stosunków wodnych na terenie Miasta i uniknięcie strat.

W najbardziej drastycznych przypadkach, kiedy właściciel gruntów nie rozumie wagi sprawy przywrócenia rowów do ich pierwotnych kształtów czy też konieczności przeprowadzenia okresowej konserwacji, możliwe jest wszczęcie procedury administracyjnej. Starosta Powiatowy wydając decyzję administracyjną może nałożyć na właścicieli działek, w granicach których istnieją rowy lub – co gorsza – zostały one zasypane, obowiązek okresowych konserwacji polegających na odmulaniu, pogłębianiu i usuwaniu zanieczyszczeń utrudniających odpływ wód. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w decyzji, Starosta może nałożyć karę grzywny. Dlatego na tym etapie kluczowym jest poczuwanie się Mieszkańców do obowiązku przeprowadzania konserwacji rowów – nie tylko dla dobra własnego, ale i innych właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż cieków wodnych.

Tylko zintegrowane działania Gminy i Mieszkańców mogą przynieść oczekiwane skutki i nie dopuścić do nawarstwiania kolejnych. Miasto ze swojej strony dokona przeglądów rowów, wykona prace konserwacyjne urządzeń i rowów będących własnością Gminy oraz wskaże właścicielom gruntów zakres robót, po których wykonaniu spływ wody będzie prawidłowy. Takich przeglądów można się spodziewać w okresie kwiecień – maj. Postaramy się dotrzeć do wszystkich właścicieli i mamy nadzieję na zrozumienie potrzeby wykonania niezbędnych robót.

Katarzyna Sobańska-Leonowicz
Referat Technicznej Obsługi Miasta

Źródło: Biuletyn Miasta Milanówka nr 2/2011

Udostępnij na: