Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata.

Skrócenie obowiązywania poprzedniej taryfy wprowadzonej w dniu 1 października 2017 r. związane jest z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180)

Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

GRUPY TARYFOWE

 I   Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy
 II 

Organizacje użyteczności publicznej, w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.; Odbiorcy usług na inne cele publiczne; Odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie posesji; Pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy – rozliczenia ryczałtowe (dotyczy odprowadzania ścieków)

taryfy

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy będzie wynosić:

01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. - 12,98 zł brutto
01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. - 13,26 zł brutto
01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. - 13,33 zł brutto

 

 

 

 

 

Udostępnij na: