Konkurs Beata

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji pod warunkiem otrzymania Dofinansowania) i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu dotyczące wniosków o dopuszczenie.

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu. Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w pracy konkursowej kompleksowego rozwiązania obejmującego:
a. rozwiązania przyrodnicze związane z doborami szaty roślinnej i zastosowanymi metodami ochrony zieleni istniejącej oraz poprawy stanu tej zieleni oraz warunków jej bytowania;

b. lokalizację elementów małej architektury i oświetlenia.

c. rozwiązań wzoru nawierzchni pieszych oraz ewentualnych uzupełnień lub likwidacji tych nawierzchni.

d. określenie funkcji i programu dla projektowanych przestrzeni publicznych

 

Udostępnij na: