herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00  w budynku "B" Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta Milanówka.
3. Sprawozdanie Burmistrza.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 r.;

d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 5/15 i nr 72 obr. 06-10 w Milanówku;

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 5/15 obr. 06-10 w Milanówku;

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;

g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Łąkowej w Milanówku;

h) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Makową;

i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Milanówek oraz  trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2018 r.;

k) zmiany Uchwały Nr 5/I/14 Rady  Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania  stałych  Komisji  Rady  Miasta  Milanówka.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024,

b) budżetu miasta Milanówka na 2018 rok.

  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
  • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
  • dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2018 r.

6. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr  Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: