herb rmmPrzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 16:15 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym;
b) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.

4. Sprawozdanie z prac Komisji za 2017 r.
5. Plan pracy Komisji na 2018 r.
6. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: