Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka;
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka;
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
d) uznania za pomnik przyrody;
e) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
Hanna Młynarska

Udostępnij na: