herb rmmPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXXV Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII, XXXIII i XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Turczynek;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Podleśnej;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne;
  • ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r.;
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2017 na terenie Miasta Milanówka;
  • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2016 r.;
  • ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • przyznania dotacji celowych w roku 2017 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Milanówka;
  • określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek;wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
 6. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: