herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Milanówku na okres
od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 r. oraz w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;

d) zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r.;

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Wlot w Milanówku;

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku;

g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Jeżynowej w Milanówku;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku (dz. nr 18/1 w obr.05-19);

i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurowej w Milanówku (dz. nr 18/1 i 17/42 w obr.05-19);

j) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ludnej;

l) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody;

m) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek w ośmioletnie szkoły podstawowe;

n) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek;

o) nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Kazimierzowskiej, Brwinowskiej i Średniej w Milanówku.

6. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: