W związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami od lutego 2016 r., oraz wieloma pytania kierowanymi do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią w tej sprawie, informujemy, że zmiany te wynikają z Uchwały nr 87/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 2 pkt 3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Zgodnie z Regulaminem pojemniki na odpady winny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniad wymagania Polskich Norm. W harmonogramie omyłkowo została podana niewłaściwa norma za co przepraszamy. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych:

Kubeł

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie dla pojemników to ok. 50 kg dla pojemników o pojemności 110/120 l oraz 100 kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku:

Kubeł

Dla ułatwienia prezentujemy poniżej przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych spełniające wymagania polskich norm:

Kubły

Często w sprzedaży są dostępne typowe pojemniki ogrodowe, jakich nie należy używać do gromadzenia odpadów komunalnych. Również metalowe pojemniki typu SM nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie opróżniania oraz wyłamywanie uchwytów. Takie uchwyty do zsypu śmieciarki przestały być produkowane na przełomie lat 80-90.

Złe kubły

Wobec powyższego prosimy przy wyposażaniu nieruchomości w pojemnik o zwrócenie uwagi na wyżej opisaną normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżnione lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru – nie z winy firmy świadczącej usługę.

Zobacz również:

Odbiór odpadów

Udostępnij na: