Wzory dotyczące realizacji zadań publicznych

W związku z wejściem w życie w dniu 3 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) publikujemy poniżej wzory formularzy dla projektów, których realizację rozpoczęto po wejściu w życie ww. rozporządzenia:

Więcej informacji:


Uproszczony wzór oferty i sprawozdania do ofert składanych w trybie w art. 19a

W dniu 10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570). Poniższe wzory mają zastosowanie wyłącznie do ofert składanych w trybie określonym w art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873), czyli ofert składanych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie tzw. małego grantu o wartości do 10 000 zł.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: