Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej dla Milanowskich Seniorów:

1. Praca socjalna:

Projekt socjalny „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora” realizowany jest z powodzeniem od  października 2017 r. W ramach projektu są prowadzone:

20180510 plakat

 • zajęcia ruchowe dla czterech 15-osobowych grup Seniorów, prowadzone przez certyfikowanego rehabilitanta z wykorzystaniem podstawowego sprzętu gimnastycznego.  Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 9-11 w Milanówku przy ul.Brzozowej 7. w Sali użyczonej przez Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową- Administracja Milanówek oraz na ul. Szkolnej 12
 • zajęcia edukacyjne:
  • - język angielski w trzech grupach poziomowych: Grupa początkująca spotyka się w każdy czwartek o godz. 11:00 przy ul. Kościuszki 58; grupa średnio zaawansowana  w każdy czwartek o godz. 10:00 przy ul. Kościuszki 58; grupa zaawansowana  w każdy czwartek o godz. 12:15 przy ul. Szkolnej 12. Obecnie w zajęciach językowych uczestniczy 17 seniorów.
  • - nowe technologie dla seniorów- kursy obsługi smartfonu, komputera itp.(realizowane w porozumieniu z Miejską Biblioteka Publiczną)
  • - seminaria na temat bezpieczeństwa seniorów i ochrony przed oszustami (w porozumieniu ze Strażą Miejska i Policją)
 • spotkania integracyjne dla Seniorów:   wycieczki integracyjne oraz spotkania okolicznościowe- spotkanie wielkanocne, andrzejkowe, Mikołajki, wigilia, dni seniora ( realizowane w porozumieniu z Milanowskim Centrum Kultury i organizacjami pozarządowymi)
 • POMOC FINANSOWA na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz  pomoc rzeczowa  m.in. w formie zakupu opału na zimę, zakupu ciepłego posiłku-obiadu.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Milanówka po 60-tym roku życia Udział w projekcie jest nieodpłatny. Aby wziąć udział,  należy złożyć zgłosić się osobiście telefonicznie lub złożyć podanie/wniosek  do Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni OPS.


2. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  (np. niepełnosprawności) wymagają pomocy ze strony innych osób a są ich pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom wymagającym pomocy, a których rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Można uzyskać pomoc w formie:

 • Usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, które polegają na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie ,donoszenie ciepłych posiłków, donoszenie wody, opału, wynoszenie śmieci i nieczystości załatwianie spraw urzędowych itp.), oraz organizowanie kontaktów z otoczeniem.
 • Usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym dedykowanych osobom wymagającym pielęgnacji w związku z wiekiem podeszłym, chorobą lub niepełnosprawnością, które  powinny być zlecone przez lekarza i obejmują m.in. opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków zapobieganie odleżynom i oparzeniom, podawanie posiłków, karmienie zmiana pieluchomajtek i inne uzgodnione z OPS i podopiecznymi.
 • ·        Specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających (masaż częściowy, kinezyterapia). W ofercie usług znajdują się: masaż usprawniający, kinezyterapię oraz usługi logopedyczne wykonywane w domu przez specjalistów rehabilitantów
 • Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują w swoim zakresie m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych                                do samodzielnego życia, w tym m.in. motywowanie do aktywności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, pielęgnację – jako wpieranie leczenia (pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych), rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (m.in. stymulację rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego i autystycznego, współpracę ze specjalistami w celu wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są nieodpłatne, częściowo odpłatne lub odpłatne całkowicie. Odpłatność ustala się w zależności   od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS. Aby uzyskać pomoc należy złożyć podanie/wniosek  do Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów, a  szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni OPS.


3. Pomoc finansowa (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz  pomoc rzeczowa  m.in. w formie zakupu opału na zimę, zakupu ciepłego posiłku-obiadu)

O pomoc finansową ze środków pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim osoby z niskim dochodem nieprzekraczającym 200% kryterium dochodowego (kwoty 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym razy liczbę osób). Aby uzyskać pomoc,  należy złożyć podanie/wniosek  do Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów, a  szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni OPS.


4. Ogólnopolska Karta Seniora

20180510 karta seniora

Od października 2017 roku Gmina Milanówek w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „MANKO” realizuje Program Ogólnopolska Kara Seniora. Ogólnopolską Kartę Seniora może wyrobić sobie każdy Milanowianin, który ukończył 60 lat. Karta wydawana jest bezterminowo, a Senior nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyrobieniem karty. Posiadanie Ogólnopolskiej Karty Seniora uprawnia do korzystania z pakietu zniżek  i promocji na usługi i towary w sklepach, firmach i instytucjach, oferowanych przez wiele firm w całej Polsce. Rodzaje promocji można poznać wchodząc na stronę internetową adres: http://glosseniora.pl/. Osoba, która chce wyrobić sobie Ogólnopolską Kartę Seniora musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16.  Szczegółowe można uzyskać osobiście lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.


Już wkrótce będziemy ofertę wsparcia dla Milanowskich Seniorów wzbogacimy o:

 • Utworzenie Domu Dziennego Pobytu SENIOR+ (dla 30 seniorów)
 • utworzenie Klubu Seniora (dla 80 seniorów - 4 filie Klubu)
 • usługi opiekuńcze sąsiedzkie (dla 20 osób)
 • e-usługi (elektroniczny monitoring zdrowia 15 seniorów)
 • wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego
 • międzypokoleniowe warsztaty integracyjne  realizowane dedykowane wszystkim Mieszkańcom Milanówka , którzy lubią i mają potrzebę majsterkowania.

Zobacz również:

Udostępnij na: